Cinque Terre

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9

Mental Health Center 9

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์
 • ตอบรับเข้าร่วมโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการกระตุ้นพัฒนาการและลงข้อมูลการกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าด้วย Thai Early Developmental Assessment for Intervention : TEDA4I เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2562

  จังหวัดบุรีรัมย์  วันที่ 17 ธันวาคม 2561

  จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 24 ธันวาคม 2561

  จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 9 มกราคม 2562

  จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 10 มกราคม 2562

     [7/12/61 15:26]
 • ตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรในการส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและสร้างสุขในกลุ่มวัยทำงาน ด้วยโปรแกรมสร้างสุขวัยทำงาน เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 18 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมฟอร์จูน ราชพฤกษ์ จังหวัดนคราชสีมา    [3/12/61 15:10]
 • ตอบรับเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายการดำเนินงานสร้างสุขในผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมฟอร์จูน ราชพฤกษ์ จังหวัดนคราชสีมา    [26/11/61 19:51]
 • โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นแพทย์ฯ - โรงพยาบาลศรีธัญญา    [20/11/61 16:19]
 •    
 •    
 • จดหมายข่าว เมื่อเดือนกันยายน ปี 2561 ของ U3A Signposts ซึ่งเป็นจดหมายข่าวในอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์มหาวิทยาลัยวัยที่สามโลก (World U3A) รายงานข่าว การเชื่อมโยง site การดำเนินงานส่งเสริมป้องกันสุขภาพจิต ผู้สูงอายุในประเทศไทย 7 siteงาน ในปี 2561 และในเขตสุขภาพที่ 9 สสอ.พิมายและรพ.สต.หนองขามร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 เป็น site งานในภาคอีสาน เป็น 1ใน 7 พื้นที่ซึ่งเป็น ตัวแทนเข้าร่วมดำเนินงานวิจัยกับมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อพัฒนาผู้สูงอายุ ในพื้นที่ เป็น Active Aging Action ที่ โรงเรียนผู้สูงอายุบ้านหนองบัวคำ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา โดย มีแกนนำ 5 เสา เป็นภาคีเครือข่ายในการดำเนินงาน ร่วมกับรพ.สต.หนองขาม และจะดำเนินงานต่อเนื่องในปี 2562-2563 ต่อไป    [7/11/61 16:4]
 • ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 เรียนเชิญทุกท่านร่วมรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2561 ในประเด็น “เครียดได้ คลายเป็น : เล่นเกมแต่พอดี” ระหว่างวันที่ 1-7 พฤศจิกายน 2561    [2/11/61 9:11]
 • 1234
  Next   Last
  ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์

  โครงการพัฒนาระบบการดูแลเด็กที่มีปัญหาการเรียนอันเนื่องมาจากสาเหตุทางสุขภาพในโรงเรียนคู่เครือข่ายจังหวัดนครราชสีมา เขตสุขภาพที่ 9 Health and Educational Regional Operation: HERO ปีงบประมาณ 2561

  โครงการอบรมบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และดูแลช่วยเหลือเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2561

  โครงการอบรมแกนนำชมรมผู้สูงอายุในการพัฒนาระบบส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 4

  โครงการอบรมบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และดูแลช่วยเหลือเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 9 จังหวัดสุรินทร์
  12
  สำรวจความคิดเห็น
   
  คุณได้รับประโยชน์จากเว็บไซต์มากน้อยเพียงใด
  ดูผล Vote
  ความคิดเห็น/ถาม-ตอบ
  แผนที่บุคลากรด้านสุขภาพจิต
  สถิติการใช้งาน
  Online 2  คน
   Count 292,686
  สไมล์โฮส.เอเชีย

  google-site-verification=JLGglJdqbDi4zuYUubkIbQVRsuqffMA10Tc46TGkugY