Cinque Terre

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9

Mental Health Center 9

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์
 •    
 •    
 • เอกสารโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบูรณาการงานสุขภาพจิตชุมชน สู่ระบบสุขภาพระดับอำเภอ(DHS) เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2562    [8/1/62 10:26]
 •    
 •    
 • จดหมายข่าว เมื่อเดือนกันยายน ปี 2561 ของ U3A Signposts ซึ่งเป็นจดหมายข่าวในอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์มหาวิทยาลัยวัยที่สามโลก (World U3A) รายงานข่าว การเชื่อมโยง site การดำเนินงานส่งเสริมป้องกันสุขภาพจิต ผู้สูงอายุในประเทศไทย 7 siteงาน ในปี 2561 และในเขตสุขภาพที่ 9 สสอ.พิมายและรพ.สต.หนองขามร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 เป็น site งานในภาคอีสาน เป็น 1ใน 7 พื้นที่ซึ่งเป็น ตัวแทนเข้าร่วมดำเนินงานวิจัยกับมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อพัฒนาผู้สูงอายุ ในพื้นที่ เป็น Active Aging Action ที่ โรงเรียนผู้สูงอายุบ้านหนองบัวคำ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา โดย มีแกนนำ 5 เสา เป็นภาคีเครือข่ายในการดำเนินงาน ร่วมกับรพ.สต.หนองขาม และจะดำเนินงานต่อเนื่องในปี 2562-2563 ต่อไป    [7/11/61 16:4]
 • ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 เรียนเชิญทุกท่านร่วมรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2561 ในประเด็น “เครียดได้ คลายเป็น : เล่นเกมแต่พอดี” ระหว่างวันที่ 1-7 พฤศจิกายน 2561    [2/11/61 9:11]
 • เอกสารโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2562    [30/10/61 20:53]
 • 1234
  Next   Last
  ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์
  facebook ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
  สำรวจความคิดเห็น
   
  คุณได้รับประโยชน์จากเว็บไซต์มากน้อยเพียงใด
  ดูผล Vote
  ความคิดเห็น/ถาม-ตอบ
  แผนที่บุคลากรด้านสุขภาพจิต
  สถิติการใช้งาน
  Online 1  คน
   Count 303,616
  สไมล์โฮส.เอเชีย