Cinque Terre

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9

Mental Health Center 9

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์
 • เอกสารโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแลเด็กที่มีปัญหาการ เรียนอันเนื่องมาจากสาเหตุทางสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 Health and Educational Regional Operation: HERO ปี 2562    [3/1/62 8:38]
 • ประกาศ รับย้าย/โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ และหรือ ระดับชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 663 ปฏิบัติงานกลุ่มงานวิชาการสุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 มีประสบการณ์ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 2 ปี ผู้ประสงค์ขอย้าย/โอน สามารถยื่นเอกสารด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ติดต่อ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 เลขที่ 86 ถนนช้างเผือก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เริ่มรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562   Download 3557.42 Kb  [10/4/62 10:4]
 •    
 •    
 •    
 • เอกสารโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบูรณาการงานสุขภาพจิตชุมชน สู่ระบบสุขภาพระดับอำเภอ(DHS) เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2562    [8/1/62 10:26]
 •    
 •    
 • 1234
  Next   Last
  ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์
  facebook ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
  สำรวจความคิดเห็น
   
  คุณได้รับประโยชน์จากเว็บไซต์มากน้อยเพียงใด
  ดูผล Vote
  ความคิดเห็น/ถาม-ตอบ
  แผนที่บุคลากรด้านสุขภาพจิต
  สถิติการใช้งาน
  Online 8  คน
   Count 312,669
  สไมล์โฮส.เอเชีย