Cinque Terre

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9

Mental Health Center 9

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์
ตอบรับเข้าร่วมโครงการ Online
facebook ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพนักจิตวิทยา เพื่อเฝ้าระวังปัญหาซึมเศร้า พยายามฆ่าตัวตายและป้องกันการรังแกกันของเด็กวัยเรียน วัยรุ่นในโรงเรียน จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2565

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแลและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตของกลุ่มเปราะบางผู้ประสบภาวะวิกฤตจากสถานการณ์การระบาดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 ในวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชน สู่ความรอบรู้สุขภาพจิต ผ่านกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ปีงบประมาณ 2565 ในรูปแบบ online ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting รุ่นที่ 4 : เครือข่ายจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 10-11 มกราคม 2565

ภาพ
12
สำรวจความคิดเห็น
 
คุณได้รับประโยชน์จากเว็บไซต์มากน้อยเพียงใด
ดูผล Vote
ความคิดเห็น/ถาม-ตอบ
ระบบบริหารจัดการข้อคิดเห็นข้อร้องเรียน กรมสุขภาพจิต
แผนที่บุคลากรด้านสุขภาพจิต
สถิติการใช้งาน
Online 1  คน
 Count 670,410
สไมล์โฮส.เอเชีย