ตอบรับเข้าร่วมโครงการ Online
ตอบรับเข้าร่วมโครงการวิจัย เรื่อง พัฒนาโปรแกรมจัดการความเครียดสำหรับแรงงานต่างด้าว กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงโปรแกรมเบื้องต้น ครั้งที่ 2
วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกำพร้า อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
ตอบแล้ว 0 คน
ตอบรับเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างพลังใจผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2565
วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2565
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
ตอบแล้ว 0 คน
ตอบรับเข้าร่วมโครงการพัฒนา Smart Mental Health Center กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ด้านการนำเสนอข้อมูลรูปแบบ Business Intelligence
วันที่ 21 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2565
ห้องประชุม Cisco Webex Meeting ศูนย์สุขภาพจิต 5
ตอบแล้ว 0 คน