Cinque Terre

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9

Mental Health Center 9

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์
 • ตอบรับการเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลและถอดบทเรียนโรงเรียนคู่เครือข่ายเขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 10-11 มิถุนายน 2562 ณ สบาย โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา    [10/5/62 16:45]
 • ตอบรับเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมสบายโฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา    [28/12/61 14:3]
 • เอกสารโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแลเด็กที่มีปัญหาการ เรียนอันเนื่องมาจากสาเหตุทางสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 Health and Educational Regional Operation: HERO ปี 2562    [3/1/62 8:38]
 •    
 •    
 •    
 • เอกสารโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบูรณาการงานสุขภาพจิตชุมชน สู่ระบบสุขภาพระดับอำเภอ(DHS) เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2562    [8/1/62 10:26]
 •    
 • 1234
  Next   Last
  ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์
  facebook ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
  สำรวจความคิดเห็น
   
  คุณได้รับประโยชน์จากเว็บไซต์มากน้อยเพียงใด
  ดูผล Vote
  ความคิดเห็น/ถาม-ตอบ
  แผนที่บุคลากรด้านสุขภาพจิต
  สถิติการใช้งาน
  Online 3  คน
   Count 318,324
  สไมล์โฮส.เอเชีย