Cinque Terre

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9

Mental Health Center 9

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์ > ภาพกิจกรรม
123456
Next   Last
 • โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขพี่เลี้ยงและผู้รับผิดชอบงาน สถานประกอบการ “ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข” เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมโรงแรมสบาย จังหวัดนครราชสีมา [7/3/60 10:3]
 • โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุในเขตสุขภาพที่ ๙ วันที่ 31 มกราคม 2560 ณ โรงแรมสบายโฮเทล จังหวัดนครราชสีมา [20/2/60 10:54]
 • สัมมนาเครือข่ายเขตนครชัยบุรินทร์ ณ บ้านดิน รีสอร์ท วังน้ำเขียวโคราช 1-3 มิถุนายน 2559 [30/6/59 8:58]
 • โครงการพัฒนาศักยภาพภาคี เครือข่ายในการดำเนินงานส่งเสริมพํฒนาการเด็กและความฉลาดทางอารมย์ เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาร 59 ณ รร.สบายโคราช [30/6/59 8:49]
 • ประมวลภาพกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ DHS ระดับเขต 30-31 พ.ค.59 ณ รร.สบาย จ.นครราชสีมา [29/6/59 15:30]
 • โครงการอบรมการดูแลสุขภาพของคนพิการทางสติปัญญา การเรียนรู้ และออทิสติกอย่างองค์รวมแก่เครือข่ายผู้ดูแล 17 - 18 มีนาคม 2559 ณ โรงเรียนปัญญานุกูล นครราชสีมา [1/4/59 13:7]
 • โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายงานสถานประกอบการ "ปลอดโรค ปลอดถัย กายใจเป็นสุข" 24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุพล รุจิรพิพัฒน์ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ [1/4/59 11:48]
 • โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายสุขภาพจิตในการเสริมสร้างสุขภาพจิตผู้สูงอายุ 28 มกราคม 2559 ณ โรงแรมปัญจดารา จังหวัดนครราชสีมา [1/4/59 11:32]
 • โครงการอบรมแกนนำโรงเรียนคู่เครือข่าย เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ ๙ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ [4/2/59 15:27]
 • 8 ตุลาคม วันสุขภาพจิตโลก [20/10/58 10:19]
 • โครงการสัมนาเครือข่ายสุขภาพจิตเขตนครชัยบุรินทร์ 2558 ณ โรงแรมสักภูเดือน เขาใหญ่ 23-24 กรกฎาคม 2558 [5/8/58 9:20]
 • โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการติดตามประเมินผลการดำเนินงานสุขภาพจิต บุรีรัมย์ 29 พฤษภาคม 2558 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ [2/6/58 22:34]
 • 123456
  Next   Last