Cinque Terre

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9

Mental Health Center 9

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์ > ภาพกิจกรรม
123456789
Next   Last

 • การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ,ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 และโรงพยาบาล จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ในวันที่ 6 มีนาคม 2562 [11/3/62 11:19]

 • โครงการอบรมส่งเสริมความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2562 [1/3/62 10:55]

 • โครงการอบรมพัฒนาระบบการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภาวะวิกฤต สำหรับชุมชนเข้มแข็งระดับตำบล ปีงบประมาณ 2562 [27/2/62 8:38]
 • รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานกรรมการคัดเลือกอสม.ดีเด่น สาขาสุขภาพจิตชุมชน ระดับชาติ ปี 2562 [26/2/62 9:10]
 • จัดนิทรรศการเนื่องในวันมาฆบูชา โดยให้ความรู้เรื่องการฝึกสมาธิและสติในชีวิตประจำวัน [20/2/62 8:16]

 • โครงการอบรมพัฒนาระบบการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภาวะวิกฤต สำหรับชุมชนเข้มแข็งระดับตำบล ปีงบประมาณ 2562 [11/2/62 9:31]

 • โครงการอบรมพัฒนาระบบการช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบภาวะวิกฤต สำหรับชุมชนเข้มแข็งระดับตำบล ปีงบประมาณ 2562 [6/2/62 9:28]

 • โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแลเด็กที่มีปัญหาการเรียนอันเนื่องมาจากสาเหตุทางสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 Health and Educational Regional Operation : HERO ปีงบประมาณ 2562 [6/2/62 9:27]

 • โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบูรณาการ งานสุขภาพจิตชุมชนสู่ระบบสุขภาพระดับอำเภอ (DHS) เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2562 [6/2/62 9:26]

 • โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในการกระตุ้นพัฒนาการและลงข้อมูลการกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าด้วย Thai Early Developmental Assessment for Intervention : TEDA4I เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2562 [6/2/62 9:25]

 • อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 2561 [6/2/62 9:23]
 • โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแลเด็กที่มีปัญหาการเรียนอันเนื่องมาจากสาเหตุทางสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 Health and Educational Regional Operation : HERO ปีงบประมาณ 2562 [24/1/62 9:34]
 • 123456789
  Next   Last