Cinque Terre

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9

Mental Health Center 9

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์ > ภาพกิจกรรม
12345678
Next   Last
 • จัดนิทรรศการเนื่องในวันมาฆบูชา โดยให้ความรู้เรื่องการฝึกสมาธิและสติในชีวิตประจำวัน [20/2/62 8:16]

 • โครงการอบรมพัฒนาระบบการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภาวะวิกฤต สำหรับชุมชนเข้มแข็งระดับตำบล ปีงบประมาณ 2562 [11/2/62 9:31]

 • โครงการอบรมพัฒนาระบบการช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบภาวะวิกฤต สำหรับชุมชนเข้มแข็งระดับตำบล ปีงบประมาณ 2562 [6/2/62 9:28]

 • โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแลเด็กที่มีปัญหาการเรียนอันเนื่องมาจากสาเหตุทางสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 Health and Educational Regional Operation : HERO ปีงบประมาณ 2562 [6/2/62 9:27]

 • โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบูรณาการ งานสุขภาพจิตชุมชนสู่ระบบสุขภาพระดับอำเภอ (DHS) เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2562 [6/2/62 9:26]

 • โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในการกระตุ้นพัฒนาการและลงข้อมูลการกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าด้วย Thai Early Developmental Assessment for Intervention : TEDA4I เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2562 [6/2/62 9:25]

 • อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 2561 [6/2/62 9:23]
 • โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแลเด็กที่มีปัญหาการเรียนอันเนื่องมาจากสาเหตุทางสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 Health and Educational Regional Operation : HERO ปีงบประมาณ 2562 [24/1/62 9:34]

 • โครงการพัฒนาระบบการดูแลเด็กที่มีปัญหาการเรียนอันเนื่องมาจากสาเหตุทางสุขภาพในโรงเรียนคู่เครือข่ายจังหวัดนครราชสีมา เขตสุขภาพที่ 9 Health and Educational Regional Operation: HERO ปีงบประมาณ 2561 วันที่ 23-24 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงแรมฟอร์จูนราชพฤกษ์ จังหวัดนครราชสีมา [25/1/61 10:43]

 • โครงการอบรมบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และดูแลช่วยเหลือเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2561 วันที่ 23 – 24 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงแรมฟอร์จูนราชพฤกษ์ จังหวัดนครราชสีมา [25/1/61 10:41]

 • โครงการอบรมแกนนำชมรมผู้สูงอายุในการพัฒนาระบบส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 4 วันที่ 22 มกราคม 2560 ณ โรงแรมสบาย จังหวัดนครราชสีมา [25/1/61 10:39]
 • โครงการอบรมบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และดูแลช่วยเหลือเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 9 จังหวัดสุรินทร์ นางนาตยา ทฤษฎิคุณ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 เป็นประธานในพีธีเปิดโครงการอบรมบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและดูแลช่วยเหลือเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2561 วันที่ 9-10 มกราคม2561 ณ โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 59 คน เข้าร่วมโครงการ [11/1/61 11:17]
 • 12345678
  Next   Last