Cinque Terre

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9

Mental Health Center 9

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์
12345678910...
Next   Last

 • ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ตอบรับเข้าร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานการดูแลฟื้นฟูเด็กพิการทางสติปัญญา การเรียนรู้ และออทิสติก เขตสุขภาพที่ 9 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์ [6/12/60 14:52]

 • แบบตอบรับเป็นวิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานการดูแลฟื้นฟูเด็กพิการทางสติปัญญา การเรียนรู้ และออทิสติก เขตสุขภาพที่ 9 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ และวันที่ 5 มีนาคม 2561 [6/12/60 10:47]

 • ตอบรับเข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญ สาขาสุขภาพจิตชุมชน รุ่นที่ 2 เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท จังหวัดชัยภูมิ [16/1/61 11:28]

 • ตอบรับเข้าร่วม โครงการอบรมพัฒนาข้อมูลสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปี 2561 วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท จังหวัดชัยภูมิ [16/1/61 11:15]

 • จังหวัดนครราชสีมา ตอบรับเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานการดูแลฟื้นฟูเด็กพิการทางสติปัญญา การเรียนรู้ และออทิสติก เขตสุขภาพที่ 9 วันที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 ณ ห้องประชุม ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา [6/12/60 14:26]
 • ดาวน์โหลด เอกสารโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในการดำเนินงานส่งเสริมป้องกัน ปัญหาสุขภาพจิตในชุมชนเขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2561 [8/12/60 15:41]

 • จังหวัดสุรินทร์ ตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในการดำเนินงานส่งเสริมป้องกัน ปัญหาสุขภาพจิตในชุมชนเขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2561 วันที่ 8– 10 มกราคม 2560 ณ โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์ [27/11/60 11:20]
 • เอกสารโครงการพัฒนาระบบการดูแลเด็กที่มีปัญหาการเรียนอันเนื่องมาจากสาเหตุ ทางสุขภาพในโรงเรียนคู่เครือข่าย เขตสุขภาพที่ 9 Health and Educational Regional Operation: HERO ปีงบประมาณ 2561 [24/11/60 12:7]

 • จังหวัดสุรินทร์ ตอบรับเข้าร่วม โครงการอบรมแกนนำชมรมผู้สูงอายุในการพัฒนาระบบส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 3 วันที่ 8 มกราคม 256ๅ ณ โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์ [21/11/60 11:34]

 • ดาวโหลดเอกสารนำเสนอนโยบายกรมสุขภาพจิต ประจำปี 2560 - 2561 [9/11/60 15:44]
 • การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย งานส่งเสริมและป้องกันด้านสุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 กรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2559 Unit Cost Analysis of Mental Health Promotion and Prevention of Mental Health Center, Department of Mental Health, Fiscal Year 2016 [2/10/60 15:19]

 • รับย้าย/โอน ข้าราชการ (ด่วน) ตั้งแต่บัดนี้ – 15 พฤศจิกายน 2560
  ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ระดับ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 2 อัตรา
  [21/9/60 9:55]
 • 12345678910...
  Next   Last