Cinque Terre

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9

Mental Health Center 9

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์
12345678910...
Next   Last
 • เอกสารโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างสุขผู้สูงอายุระดับพื้นที่ ด้วยกิจกรรมสร้างสุข 5 มิติ เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2562 [15/1/62 10:30]
 • เอกสาร TEDA4I 2019 [15/1/62 9:8]
 • เอกสารโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างสุขวัยทำงานระดับพื้นที่ ด้วยโปรแกรมสร้างสุขวัยทำงาน เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2562 [14/1/62 16:21]
 • เอกสารโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบูรณาการงานสุขภาพจิตชุมชน สู่ระบบสุขภาพระดับอำเภอ(DHS) เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2562 [8/1/62 10:26]

 • “กระทรวงสาธารณสุข ไม่ทนต่อการทุจริต” MOPH Zero Tolerance [4/1/62 14:58]
 • เอกสารโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแลเด็กที่มีปัญหาการ เรียนอันเนื่องมาจากสาเหตุทางสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 Health and Educational Regional Operation: HERO ปี 2562 [3/1/62 8:38]
 • ตอบรับเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแลเด็กที่มีปัญหาการ เรียนอันเนื่องมาจากสาเหตุทางสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 Health and Educational Regional Operation: HERO ปี 2562 วันที่ 21-22 มกราคม 2562 ณ สบาย โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา [28/12/61 14:3]
 • ตอบรับเข้าร่วมโครงการชี้แจงและอบรมพัฒนาศักยภาพการบูรณาการงานสุขภาพจิตชุมชนสู่ระบบสุขภาพ ระดับอำเภอ (DHS) เขตสุขภาพที่ 9 วันที่ 14-15 มกราคม 2562 ณ โรงแรมปัญจดารา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา [27/12/61 9:29]
 • แบบสอบถามและเอกสารโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรในการส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและสร้างสุขในกลุ่มวัยทำงาน ด้วยโปรแกรมสร้างสุขวัยทำงาน เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 18 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมฟอร์จูน ราชพฤกษ์ จังหวัดนคราชสีมา [17/12/61 10:18]
 • แบบสอบถามและเอกสารโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายการดำเนินงานสร้างสุขในผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมฟอร์จูน ราชพฤกษ์ จังหวัดนคราชสีมา [17/12/61 10:2]
 • ตอบรับเข้าร่วมโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการกระตุ้นพัฒนาการและลงข้อมูลการกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าด้วย Thai Early Developmental Assessment for Intervention : TEDA4I เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2562

  จังหวัดบุรีรัมย์  วันที่ 17 ธันวาคม 2561

  จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 24 ธันวาคม 2561

  จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 9 มกราคม 2562

  จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 10 มกราคม 2562

  [7/12/61 15:26]
 • เอกสารประกอบการสอนนักศึกษาพยาบาล มทส. ปี61 [3/12/61 15:56]
 • 12345678910...
  Next   Last