Cinque Terre

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9

Mental Health Center 9

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์
12345678910...
Next   Last
 • ตอบรับการเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลและถอดบทเรียนโรงเรียนคู่เครือข่ายเขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 10-11 มิถุนายน 2562 ณ สบาย โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา [10/5/62 16:45]
 • ตอบรับเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมสบายโฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา [28/12/61 14:3]
 • เอกสารโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแลเด็กที่มีปัญหาการ เรียนอันเนื่องมาจากสาเหตุทางสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 Health and Educational Regional Operation: HERO ปี 2562 [3/1/62 8:38]


 • เอกสารโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการขับเคลื่อนการบูรณาการงานสุขภาพจิตชุมชนสู่ระบบบริการปฐมภูมิ (พชอ.) อำเภอเข้มแข็ง จังหวัดนครราชสีมา เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2562 [7/3/62 10:14]


 • เอกสารโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างสุขผู้สูงอายุระดับพื้นที่ ด้วยกิจกรรมสร้างสุข 5 มิติ เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2562 [15/1/62 10:30]
 • เอกสาร TEDA4I 2019 [15/1/62 9:8]
 • เอกสารโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างสุขวัยทำงานระดับพื้นที่ ด้วยโปรแกรมสร้างสุขวัยทำงาน เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2562 [14/1/62 16:21]
 • เอกสารโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบูรณาการงานสุขภาพจิตชุมชน สู่ระบบสุขภาพระดับอำเภอ(DHS) เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2562 [8/1/62 10:26]
 • 12345678910...
  Next   Last