Cinque Terre

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9

Mental Health Center 9

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์
ตอบรับเข้าร่วมโครงการ Online
facebook ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
Metaverse ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำและเสริมสร้างทักษะการคัดกรอง  ดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและดูแลปัญหาสุขภาพจิต ผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2566 วันที่ 13 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม Happy Home บ้านบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่ทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขตสุขภาพที่ 9 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านชำปะโต ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

การประชุมหารือการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตนักศึกษาในสถานศึกษา (อาชีวศึกษา) เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2566 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
12
สำรวจความคิดเห็น
 
คุณได้รับประโยชน์จากเว็บไซต์มากน้อยเพียงใด
ดูผล Vote
ความคิดเห็น/ถาม-ตอบ
ระบบบริหารจัดการข้อคิดเห็นข้อร้องเรียน กรมสุขภาพจิต
แผนที่บุคลากรด้านสุขภาพจิต
สถิติการใช้งาน
Online  คน
 Count
สไมล์โฮส.เอเชีย