Cinque Terre

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9

Mental Health Center 9

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์
 •         ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 รับย้ายและรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน
  1 อัตรา สนใจยื่นเอกสารได้ด้วยตนเองที่ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 ในวันและเวลาราชการ หรือ ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ mhc9dmh@gmail.com ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม - 16 เมษายน 2566 สอบถามเพิ่มเติม โทร.0 4425 6729 ต่อ 102 , 104

    (3637.59 Kb)  [13/9/65 8:34]
 • เรียนรู้มิติใหม่โลกเสมือนจริง เรื่อง"การส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9" 
  ขอเชิญท่าน เข้าชมโลกเสมือนจริง ผ่านการแสกน QR Code กดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานต่อไป
  ขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้
     [23/2/66 16:41]
 • รับเป็นเพื่อนทาง line    
 • Download    [14/9/65 14:23]
 •    
 •    
 • สถิติการฆ่าตัวตายสำเร็จเขต 9    [22/3/65 8:25]
 • การปฐมพยาบาลทางใจ สำหรับการแพร่ระบาดของโควิด 19    [18/8/64 10:24]
 • วันสุขภาพจิตโลก    [7/10/63 13:33]

 • บ้าน-พลัง-ใจ
     [20/4/63 9:11]
 • 123
  Next   Last
  ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์
  ตอบรับเข้าร่วมโครงการ Online
  facebook ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9

  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและดูแลปัญหาสุขภาพจิต ผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2566 วันที่ 13 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม Happy Home บ้านบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

  โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่ทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขตสุขภาพที่ 9 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านชำปะโต ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

  การประชุมหารือการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตนักศึกษาในสถานศึกษา (อาชีวศึกษา) เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2566 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา

  ประชุมหารือแนวทางการบูรณาการความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือเด็กกลุ่มเปราะบางทางสังคม เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ห้องประชุมศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 
  12
  สำรวจความคิดเห็น
   
  คุณได้รับประโยชน์จากเว็บไซต์มากน้อยเพียงใด
  ดูผล Vote
  ความคิดเห็น/ถาม-ตอบ
  ระบบบริหารจัดการข้อคิดเห็นข้อร้องเรียน กรมสุขภาพจิต
  แผนที่บุคลากรด้านสุขภาพจิต
  สถิติการใช้งาน
  Online 1  คน
   Count 789,868
  สไมล์โฮส.เอเชีย