Cinque Terre

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9

Mental Health Center 9

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
บริการ > ชมรมคุณธรรมจริยธรรม
ชมรมคุณธรรมจริยธรรม
แผนคุณธรรม 66     Download 5514.91 Kb  
ผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2565     Download 3431.86 Kb  
แผนคุณธรรม 65     Download 1494.15 Kb  
ผลการวิเคราะห์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ปี 64     Download 12618.46 Kb  
แผนส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2563     Download 3343.85 Kb  
ตั้งชมรมและคณะกรรมการจริยธรรมฯ     Download 84.97 Kb  
 
มอบของให้น้อง
 
ตักบาตร
 
ร่วมงานสำคัญ
 
สวดมนต์ ทำสมาธิ
 
สืบสานประเพณีสงกรานต์ปีใหม่ไทย ใส่ใจผู้สูงอายุสายใยของครอบครัว
 
ตักบาตรทำบุญพระสงฆ์