Cinque Terre

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9

Mental Health Center 9

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
บริการ > ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต > รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน พ.ศ. 2566 รอบ 5 เดือน     Download 175.19 Kb  
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน     Download 160.43 Kb  
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือน     Download 178.55 Kb  
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน     Download 165.21 Kb  
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน พ.ศ. 2564 รอบ 5 เดือน     Download 174.53 Kb  
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน     Download 161.51 Kb  
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน พ.ศ. 2563 รอบ 5 เดือน     Download 126.08 Kb  
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน     Download 136.50 Kb  
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน พ.ศ. 2561 รอบ 12 เดือน     Download 145.66 Kb