Cinque Terre

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9

Mental Health Center 9

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศ > ดัชนีชี้วัดสุขภาพจิต > วัยสูงอายุ
  • จำนวนและร้อยละของอำเภอในเขตสุขภาพที่ 9 ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในชมรมผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุติดบ้านและติดเตียง ปี 2559 [6/9/59 9:18]
  • ร้อยละของ รพช.ที่มีคลินิก NCD /คลินิกสูงอายุที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ปี 2559 [6/9/59 9:17]
  • สถานการณ์ปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุ [6/9/59 9:16]
  • อำเภอในเขตสุขภาพที่ 9 ที่เข้าร่วมการพัฒนาศักยภาพการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในชมรมผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุติดบ้านและติดเตียง ปี 2559 [7/3/59 14:46]
  • จำนวนและร้อยละของอำเภอในเขตสุขภาพที่ 9 ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในชมรมผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุติดบ้านและติดเตียง ปี 2559 [7/3/59 14:45]
  • ร้อยละของ รพช.ที่มีคลินิก NCD /คลินิกสูงอายุที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ปี 2559 [7/3/59 14:45]
  • ร้อยละของอำเภอในเขตสุขภาพที่ 9 ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในชมรมผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุติดบ้านและติดเตียง ปี 2559 [4/2/59 14:37]
  • ร้อยละของผู้สูงอายุ ผู้พิการได้รับการพัฒนา ทักษะทางกายและใจ (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80) [11/3/58 13:57]
  • การคัดกรองภาวะซึมเศร้า (9Q) จำแนกรายจังหวัด และเขตสุขภาพ [11/3/58 13:54]
  •